این عنصر توسط گرادینتی که بوسیله border-image ایجاد شده محصور شده است.